top of page


ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelf al worden deze laatste nadien meegedeeld. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

 

Beauty by Eline doet al het mogelijke om de hoogste kwaliteit te garanderen in haar dienstverlening. De klant erkent evenwel dat Beauty by Eline niet aansprakelijk kan worden gesteld indien in uitzonderlijke gevallen bepaalde informatie die in het kader van die dienstverlening aan de klant wordt gegeven, niet – geactualiseerde of onjuiste informatie bevat, behalve in geval van opzettelijke fout of bedrog in hoofde van Beauty by Eline of haar aangestelden. De bij Beauty by Eline vermelde prijzen van de behandelingen en de producten zijn incl. 21 % BTW. Het is steeds mogelijk dat er een fout op de website staat. Wanneer er een afwijking is tussen de prijzen op de website en de prijzen geafficheerd in het salon, gelden de prijzen geafficheerd in het salon.

 

De klant verbindt er zich toe tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak. De klant brengt Beauty by Eline ervan op de hoogte indien deze niet tijdig aanwezig zou kunnen zijn.

 

Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot 48 uur voor de behandeling.

Indien binnen de 48 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, behoudt Beauty by Eline zich het recht om hiervoor een vergoeding aan te rekenen.

 

-Bij annulaties binnen 48 uur, wordt een vergoeding van € 20 aangerekend.

-Bij annulaties binnen 24 uur, wordt een vergoeding van € 30 aangerekend.
-Bij no-show wordt een vergoeding aangerekend van € 30.
Indien de prijs van de geboekte behandeling lager is dan deze bedragen, wordt de prijs van de behandeling als vergoeding betaalt.

Bij wanbetaling van de vergoeding zal in plaats van het forfaitbedrag, de volledige kostprijs van de behandeling worden aangerekend. Er kan pas een nieuwe afspraak gemaakt worden van zodra de kosten zijn vergoed.

 

Indien de klant na het geplande aanvangsuur van de afspraak opdaagt, heeft Beauty by Eline het recht de behandeling aan te passen of in te korten en hierbij toch het gehele kostprijs van de behandeling aan te rekenen.

Bij het herhaaldelijk voorvallen hiervan, heeft Beauty by Eline het recht nieuwe afspraken te weigeren.

 

Beauty by Eline is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar het salon. Beauty by Eline hecht enorm veel belang aan de veiligheid van haar klanten. 

 

De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden bewaard conform de GDPR. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. Beauty by Eline kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan Beauty by Eline werden doorgegeven. 

 

Tenzij anders bepaald op de factuur, zijn alle facturen contant betaalbaar. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldatum, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met de intrest bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro). Beauty by Eline houdt zich in dat geval tevens het recht voor alle lopende leveringen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar. 

 

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent worden gebracht.

 

Huisdieren zijn in een ruimte waar schoonheidsbehandelingen worden uitgevoerd verboden. Enkel assistentiehonden zijn toegelaten.

 

Problemen, bijwerkingen of klachten ten gevolge van behandelingen of aangekochte producten dienen binnen de 5 dagen na het ontstaan van het probleem of de klacht per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht (de datum van de poststempel geldt bij discussie). Bij ontvangst van aangekochte producten dient de klant deze onmiddellijk na te kijken op volledigheid en conformiteit. Wij hechten een enorm belang aan hygiëne. Eens producten Beauty by Eline hebben verlaten, hebben wij geen controle meer over de inhoud. Hierdoor kunnen wij weigeren om producten terug te nemen.

De klant dient direct na afloop van de behandeling of na aankoop van een product betaling uit te voeren. Indien de betaling niet onmiddellijk werd uitgevoerd, dient betaling te geschieden uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum of datum van de prestatie. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10 % per jaar verschuldigd. Er wordt tevens een vergoeding voor administratie en opvolging aangerekend ten bedrage van 10 % van het verschuldigde met een minimum van 75 euro.

Bij niet-betaling op vervaldag van één factuur worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Geplande behandelingen, diensten of te leveren producten worden geannuleerd zonder vergoeding voor de klant. Afgesloten overeenkomsten kunnen eenzijdig geannuleerd worden ten nadele van de klant wegens wanbetaling en dit tot betaling van het verschuldigde bedrag. Bijkomend kan Beauty by Eline de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door wanbetaling of door vertraging in betaling verhalen op de klant.

bottom of page