top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u deze zelf communiceert op uitdrukkelijk vrijwillige basis, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website. 
Bij het verstrekken van deze persoonsgegevens wordt u gevraagd toestemming te verlenen voor het verzamelen en het verwerken van de persoonsgegevens voor beheer en analyse van de website, direct marketing en om u op de hoogte te houden via nieuwsbrief of uitnodiging.
Beauty by Eline kan vragen om persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u een verzoek indient bijvoorbeeld om informatie te ontvangen, om te worden uitgenodigd voor onze evenementen of indien u andere vragen of verzoeken indient.  Deze informatie kan contactgegevens (bijv. naam, e-mail, telefoon…) en informatie met betrekking tot uw verzoek omvatten. 
In dergelijke gevallen zal Beauty by Eline uw informatie uitsluitend verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking en beantwoording van uw vraag of verzoek.
Beauty by Eline kan ook uw toestemming vragen om deze informatie te verwerken voor andere doeleinden die zij dan uitdrukkelijk zal communiceren.
Hebt u ingestemd voor het ontvangen van nieuwsbrief of uitnodiging, dan machtigt u Beauty by Eline om uw reacties op onze communicaties op te volgen.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring,
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is,
 • Geen persoonsgegevens door te geven aan de andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn,
 • Op de hoogte te zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Beauty by Eline is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onderstaande contactgegevens:
Eline Burggraeve
Grote Steenweg 38
9930 Lievegem
info@beautybyeline.be
Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Beauty by Eline verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Beauty by Eline
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en product informatie.
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Verstrekking aan derden
Beauty by Eline kan uw persoonsgegevens meedelen aan haar distributeurs en aan dienstverleners van de firma’s die diensten verlenen aan Beauty by Eline, waarbij een eventuele verwerking gebeurt onder de controle van Beauty by Eline in het kader van de hierboven uiteengezette doelen.
Deze derden zullen te allen tijde verbonden zijn aan dezelfde privacy-verplichtingen.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Ontwikkeling en beheer van de website
 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur
 • Het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • De verzending van de producten van Beauty by Eline
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
In geval van verkoop, fusie, reorganisatie, herstructurering, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis met betrekking tot de activiteiten of activa van Beauty by Eline, kunnen uw persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bovenstaande en Beauty by Eline zal deze informatie op uw verzoek niet langer verwerken.
Google Analytics maakt gebruik van cookies om deze website te analyseren hoe websitebezoekers deze gebruiken.  Deze cookies zijn derde partij cookies. 
Indien u wil voorkomen dat uw gegevens gebruikt worden via Google Analytics, kan u terecht op de webpagina https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Als u meer informatie wil over Google Analytics kan u terecht op deze webpagina: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
Bewaartermijn
Beauty by Eline bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan welke op grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.
Indien u een aankoop heeft gedaan bij Beauty by Eline zullen uw contactgegevens voor deze aankoop en andere gegevens nodig voor de uitvoering van deze koopovereenkomst 10 jaar worden bijgehouden of zolang de garantie loopt op het product.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen
 • Alle personen die namens Beauty by Eline van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen,
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten,
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen,
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie en verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen.  Bovenaan dit privacybeleid staat hoe je contact met ons kan opnemen. 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy bescherming.
Wijziging privacy statement
Wij kunnen altijd ons privacybeleid wijzigen. Oudere versies van ons privacybeleid zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.
bottom of page